Privacy Protocol stichting Run4Schools

Stichting Run4Schools
Gevestigd: Noordhollandstraat 59A, 1081 AS Amsterdam
Email: info@run4schools.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Run4Schools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw actie kunnen wij de volgende gegevens aan u vragen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Van nieuwe donateurs en deelnemers nemen wij de herkomst (reden van aanmelding) op. Wanneer u zich aanmeldt tijdens een evenement of informatie avond wordt dit genoteerd zodat wij ten alle tijden kunnen opzoeken welke informatie aan u verstrekt is tijdens deze gelegenheid. Hierbij wordt tevens nadrukkelijk gevraagd of u ook onze nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van actuele zaken en het werk van stichting Run4Schools.

Aan deelnemers, donateurs en vrijwilligers wordt voorafgaand aan plaatsing gevraagd of zij akkoord gaan met vermelding op onze social media kanalen of het plaatsen van foto en video materiaal waarin zij zichtbaar zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Run4Schools verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Run4Schools verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en/of donatie
– Het bedanken voor uw betaling en/of donatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stichting Run4Schools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Afmelden nieuwsbrief
Stichting Run4Schools verstuurt één of twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Deze uitschrijflink is te vinden onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt. U kunt ook een e-mail sturen naar info@run4schools.nl indien u de nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Run4Schools verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het verrichten van betalingen en of andere activiteiten. Wij werken alleen met bedrijven en leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Run4Schools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@irun4schools.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Run4Schools wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Run4Schools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@run4schools.nl.